АНАЛОГИЯ

1) Установяване на сходство. При умозаключение по аналогия знанието, получено при разглеждане на който и да е обект ("модел"), се пренася върху друг, по-малко изучен обект. То има вероятностен характер. Прилага се в теорията на подобието, използвана при моделирането.
2) В правото - прилагане на правни норми, които регулират сходни отношения, или на общи принципи на правото към случаи, неуредени в закона. Използва се поради непълноти в законодателството.